Algemene gebruiksvoorwaarden applicatie CSC - appwinkel - versie 1 - 4/04/22

Artikel 1. Definities

“Account”:  de persoonlijke account van de Gebruiker

“AGV”: deze algemene gebruiksvoorwaarden;

“Applicatie”: de mobiele applicatie “Construction Safety Control” van Risk Minimizer, waarop de Diensten worden aangeboden;

“Appwinkel”: elke online winkel waarop software gekocht kan worden die ontwikkeld is voor mobiele besturingssystemen;

“Cookiebeleid”: het cookiebeleid van Risk Minimizer (te consulteren in het Privacybeleid van Risk Minimizer);

“Content”: alle soorten van informatie (waaronder teksten, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, video’s, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, symbolen, artwork,…) die door Risk Minimizer wordt weergegeven op de Applicatie in functie van het verlenen van de Diensten.

“Dashboard”: de persoonlijke pagina van de Gebruiker op diens Account;

“Diensten”: de specifieke functionaliteiten die op de Applicatie worden aangeboden met het oog op het verlenen van bijstand inzake het beperken van veiligheidsrisico’s op professionele werven of projectlocaties met bouw- en/of onderhoudswerken. De Applicatie stelt hiertoe een aantal formats ter beschikking waarmee de Gebruiker in functie van zijn eigen input (de zgn. ‘Gebruiker Content’) bepaalde veiligheidsfuncties kan genereren voor het werk in kwestie, zoals:
- de opmaak en de opvolging van veiligheids- en risicoanalyses, op basis van gedefinieerde en aanpasbare taak-/werk risicoanalyses;
- de opmaak en de opvolging van gedefinieerde en aanpasbare praktische veiligheidsplannen;
- de uitvoering van een risicobeoordelingen op basis van een LMRA-checklist en/of werkplekinspectielijst;
- het melden van een onveilige of veilige situatie;
- het uitwerken en opvolgen van corresponderende preventieve veiligheidsacties; en
- het beheer/raadplegen van noodgegevens.

“Gebruiker”: elke natuurlijke en/of rechtspersoon die een onderneming is in de zin van artikel I.1,1° WER en die beroepsmatig actief is in de bouw- en aannemingssector en die de Applicatie exclusief gebruikt in het kader van zijn/haar professionele beroepsactiviteiten, met dien verstande dat een Gebruiker-rechtspersoon steeds geacht wordt te handelen via haar Toegangsgerechtigde;

“Gebruiker Content”:  de informatie afkomstig van de Gebruiker die, hetzij op verzoek van Risk Minimizer, hetzij op initiatief van de Gebruiker zelf, in de Applicatie geladen wordt of door de Applicatie verzameld wordt en die vervolgens door de Applicatie verwerkt wordt teneinde de Diensten te leveren;

“Gekoppelde Sites”:  onafhankelijke websites van derden die vanuit de Applicatie worden aangeboden;

“LMRA”: staat voor “Laatste Minuut Risico Analyse”, zijnde een korte risicobeoordeling van een veiligheidssituatie die vlak voor de aanvang van bepaalde bouw- en aannemingswerken kan worden gemaakt via een checklist;

“Medewerkers”: de bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers en/of aangestelden van Risk Minimizer;

“Overmacht”: een niet-toerekenbare gebeurtenis die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van een verbintenis door Risk Minimizer. (Cyber)oorlog, mobilisatie, staking, lock-out, machinebreuk, brand, explosie, energiebevoorradingsproblemen, onderbrekingen van transportmiddelen, de uitbraak van epidemieën en/of pandemieën of elke uitzonderlijke gebeurtenis die het ononderbroken aanbieden van de Applicatie en de Diensten verhindert of belemmert, en die niet aan Risk Minimizer toe te rekenen is, worden beschouwd als gevallen van overmacht, ongeacht of ze zich voordoen bij Risk Minimizer en/of diens onderaannemers;

“Privacybeleid”: het privacybeleid van Risk Minimizer (te consulteren via https://www.cscapp.eu/privacy-policy/) “Risk Minimizer” Risk Minimizer BV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 116, en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0741.670.512;

“Schade” elke vorm van schade zoals bepaald in de artikelen 1149-1151 BW (met inbegrip van gederfde winst of inkomsten die verbonden zijn met het schadegeval en de daarmee samenhangende kosten), verliezen, verbintenissen, aansprakelijkheden, boetes, betalingen of onkosten (waaronder de redelijke kosten van verdediging en van adviseurs en raadslieden) opgelopen, gedragen of betaald, alsook eender welke vorm van lichamelijke en materiele schade en immateriële (gevolg)schade;

“Toepasselijke Wetgeving”:  de wettelijke, decretale en/of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn in de bouw- en aannemingssector in het land waar de werf zich bevindt waarvoor de Applicatie gebruikt wordt, tijdens het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker;

“Toegangsgerechtigde”:  de natuurlijke personen die door de Gebruiker-rechtspersoon aangeduid zijn om namens haar toegang tot de Applicatie en het Account te krijgen en deze voor haar rekening te gebruiken (met name, maar niet beperkt tot projectleiders, werfleiders, projectvoorbereiders, veiligheidsadviseurs, uitvoerende projectbetrokkenen en andere werfmedewerkers die gerechtigd zijn om in naam en voor rekening van de Gebruiker te handelen);

“Toestel”: Elk (al dan niet mobiel) apparaat (i.e. een PC, een laptop, een smartphone, smartwatch, tablet of een ander apparaat) waarop de Applicatie gebruikt kan worden;

“Update”: een nieuwe release van de Applicatie, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn hersteld en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden;

                                                  

 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED

Nadat de Gebruiker de Applicatie via een Appwinkel heeft aangekocht en de Applicatie op een Toestel heeft geïnstalleerd, wordt hij uitgenodigd om kennis te nemen van deze AGV, het Privacy- en het Cookiebeleid, deze te lezen en zich uitdrukkelijk met de inhoud daarvan akkoord te verklaren.

Van de bepalingen in deze AGV kan slechts schriftelijk door Risk Minimizer afgeweken worden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet. 

In geval van wijziging of aanpassing van deze AGV, dient deze gewijzigde AGV door de Gebruiker uitdrukkelijk aanvaard te worden, nadat de Gebruiker door Risk Minimizer van de wijziging op de hoogte werd gesteld. Indien de Gebruiker de gewijzigde AGV niet aanvaardt, dan kan hij Risk Minimizer verzoeken om zijn Account te desactiveren en, in voorkomend geval, het pro rata gedeelte van de kostprijs voor de Applicatie die werd betaald voor het nog resterende deel van de abbonnementsperiode van de Account die werd stopgezet, terugbetaald te krijgen.         


ARTIKEL 3. TOEGANG TOT DE APPLICATIE

3.1. Toegankelijkheid

Risk Minimizer stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, continuïteit en (cyber)veiligheid van de Applicatie te waarborgen. Absolute en continue werkings- en veiligheidsgarantie van de Applicatie kan echter niet geboden worden en daarom gaat het om een middelenverbintenis in hoofde van Risk Minimizer. Risk Minimizer mag de werking van de Applicatie ten alle tijde onderbreken in functie van het onderhoud, haar beveiliging en het doorvoeren van Updates. Risk Minimizer zal de Gebruiker hiertoe in de mate van het mogelijke op voorhand verwittigen. Risk Minimizer is niet aansprakelijk voor Schade die mede gevolg is van eventuele signaalverzwakkingen en dataonderbrekingen en die invloed kunnen hebben op de werking van het de Applicatie. Risk Minimizer is ook niet aansprakelijk voor Schade die mede het gevolg is van de gebrekkige werking van het Toestel van de Gebruiker of van hardware en/of software die wordt verstrekt door een derde partij (waaronder producenten van soft- of hardware, telecomproviders, etc).

3.2. Hoedanigheid

De Applicatie is uitsluitend besteed voor professionele gebruikers. Door het aanvaarden van onderhavige AGV en gebruik te maken van de Applicatie, bevestigt de Gebruiker dat hij geen consument is in de zin van artikel I. 2° van het Wetboek van Economisch Recht.

3.3. Uitschrijven

De Gebruiker kan Risk Minimizer op elk moment verzoeken om zijn Account te deactiveren. De desactivatie van de Account zal onmiddellijk geschieden nadat de Gebruiker Risk Minimizer hiertoe een e-mail heeft gestuurd met het verzoek tot stopzetting van zijn Account. In voorkomend geval zal de Gebruiker geen recht hebben op enige terugbetaling van de prijs die op dat ogenblik reeds betaald werd voor het gebruik van de Applicatie, ongeacht de omvang van de resterende termijn van het gebruiksrecht waarop deze prijs betrekking had. Risk Minimizer behoudt zich het recht voor om de Account van de Gebruiker te deactiveren, indien vaststaat dat de Gebruiker de Applicatie en de Diensten aanwendt op een wijze die kennelijk niet strookt met de geldende wettelijke veiligheidsvoorschriften en gebruikelijke goede praktijken binnen de bouw- en aannemingssector en waardoor er mogelijks Schade berokkend zou kunnen worden                


ARTIKEL 4. CONTENT EN DIENSTEN

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat:
1) de Applicatie ontwikkeld werd als vrijblijvend hulpmiddel voor personen die beroepsmatig actief zijn in de bouw- en aannemingssector;
2) de Diensten die via de Applicatie geleverd worden, zich beperken tot het louter ter beschikking stellen van een aantal gedefinieerde formats waarmee de Gebruiker bepaalde veiligheidsfuncties kan genereren in functie van zijn eigen input;
3) De Gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de accuraatheid en volledigheid van de Gebruiker Content, terwijl de Content die via de Applicatie gegenereerd wordt grotendeels bepaald wordt door, en afhankelijk is van, de Gebruiker Content die door de Gebruiker wordt aangeleverd; en
4) hij/zij als Gebruiker of Toegangsgerechtigide zelf vorm geeft aan en verantwoordelijke blijft voor, de concrete acties die genomen worden naar aanleiding van het gebruik van de Applicatie.

De Content en de Diensten die worden aangeboden op de Applicatie worden geacht van louter informatieve en ondersteunende aard te zijn, die de Gebruiker in het kader van zijn beroepsactiviteiten als suggestieve instructies kan aanwenden, met dien verstande dat hij als professioneel steeds op basis van zijn eigen inschatting en ervaringen beslissingen zal nemen.

De Applicatie kan slechts aangewend worden in het kader van professionele activiteiten door de Gebruiker op bouwwerven of projectlocaties, voor zover de formats reiken.

Risk Minimizer neemt de middelenverbintenis op zich om erover te waken dat de Content (en niet de Gebruiker Content) die wordt aangeboden op de Applicatie:
- betrouwbaar, kwalitatief, actueel en correct is;
- opgesteld is in overeenstemming met de meest relevante en wettelijke veiligheidsvoorschriften en gebruikelijke goede praktijken binnen de bouw- en aannemingssector.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het aantal topics dat via de Applicatie aan een risicoanalyse kan onderworpen worden, discretionair bepaald wordt door Risk Minimizer, zonder enige garantie op volledigheid. De Gebruiker erkent ook dat de beslissingen die hij en/of de Toegangsgerechtigde nemen ingevolge het gebruik van de Diensten, steeds en finaal gestoeld zijn op hun eigen beoordelingsvermogen en slechts het gevolg zijn van hun eigen soevereine beslissingsmacht. De Gebruiker erkent dat het gebruik van de Applicatie, de kennisname van en het aanwenden van de Content hieraan geen enkele afbreuk doet. Hetzelfde geldt voor wat betreft de verantwoordelijkheid van Gebruikers en/of Toegangsgerechtigden als leidinggevenden op de bouwwerven of projectlocaties waarop de Applicatie gebruikt wordt.


ARTIKEL 5. WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Risk Minimizer kan met betrekking tot de waarborgen in artikel 4 van de AGV geen absolute garantie bieden.

Risk Minimizer neemt evenwel alle mogelijke maatregelen die redelijkerwijze genomen kunnen worden om de Content zo accuraat en actueel mogelijk te houden. In hoofde van Risk Minimizer rust hieromtrent een middelenverbintenis. Risk Minimizer levert commercieel redelijke inspanningen om de Content regelmatig uit te breiden en aan te vullen, maar biedt geen garantie op volledigheid.

De Applicatie en Content wordt “als zodanig” en “voor zover beschikbaar” aangeboden door Risk Minimizer, waardoor Risk Minimizer niet kan garanderen dat gelet, op de stand van de technologie, de Applicatie en de Diensten ononderbroken, zonder vertragingen en zonder problemen gebruikt zouden kunnen worden de Gebruiker.
De Content kan op de Applicatie worden gegenereerd op basis van Gebruiker Content. Risk Minimizer en haar Medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor Schade die voortvloeit uit het aanwenden van de Content door de Gebruiker die werd gegenereerd op basis van onvolledige, onjuiste en/of niet-actuele Gebruiker Content en/of Gebruiker Content die werd verstrekt door niet-Toegangsgerechtigden.                                           

De Applicatie is een hulpmiddel om werfveiligheid te verhogen, maar vervangt geenszins de veiligheidsvoorschriften die krachtens de Toepasselijke Wetgeving en/of werfleiders, opzichters, etc. worden opgelegd. Gebruiker erkent daarom dat:
- behoudens voor wat betreft hun opzet of zware fout, Risk Minimizer en haar Medewerkers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor Schade die voortvloeit uit het gebruik van de Applicatie en/of het aanwenden van de Content door een natuurlijke en/of rechtspersoon die niet voldoet aan de definitie van “Gebruiker”, daar zij (i) niet op professionele wijze actief is in de bouw- en aannemingssector en/of (i) geen onderneming is in de zin van artikel I.1,1° WER. Hetzelfde geldt voor de Schade die voortvloeit tijdens het gebruik van de Applicatie door niet-Toegangsgerechtigden;
- behoudens voor wat betreft hun opzet of zware fout, Risk Minimizer en haar Medewerkers niet aansprakelijkheid kunnen gesteld worden voor Schade die voortvloeit uit het gebruik van de Applicatie en/of Content door de Gebruiker op een wijze die in strijd is met de Toepasselijke Wetgeving;
- Risk Minimizer en Medewerkers niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van eventuele overtredingen door de Gebruiker van de Toepasselijke Wetgeving;
- behoudens voor wat betreft haar opzet of zware fout, Risk Minimizer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor Schade die voortvloeit uit het gebruik van de Applicatie en/of Content door de Gebruiker en Toegangsgerechtigden op een wijze die niet strookt met de bouw -en veiligheidsnormen die gelden in de bouw- en aannemingssector en/of de algemeen geldende zorgvuldigheidsnorm.
- Risk Minimizer en Medewerkers niet aansprakelijk zijn voor Schade die voortvloeit uit het gebruik van de nietgeüpdatete versie van de Applicatie door de Gebruiker;
- Risk Minimizer en Medewerkers niet aansprakelijk zijn voor Schade die voortvloeit uit een Overmachtssituatie;

Behalve voor wat betreft haar eigen opzet, blijft de aansprakelijkheid van Risk Minimizer in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de licentieprijs die de Gebruiker in de twaalf maanden voorafgaandelijk aan het instellen van de vordering heeft betaald, met als maximale bovengrens een bedrag van 250 EUR.


ARTIKEL 6. GEKOPPELDE SITES

Gekoppelde Sites worden uitsluitend vermeld bij wijze van service aan de Gebruiker. Gekoppelde Sites vallen niet onder de controle van Risk Minimizer. Risk Minimizer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Gekoppelde sites of voor informatie of materiaal op Gekoppelde Sites. Interactie met deze Gekoppelde Sites geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.


ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, artwork en computercode, inclusief, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, expressie, ‘look & feel’ en indeling daarvan op de Applicatie, alsook alle Content zijn eigendom van en wordt beheerd of in licentie gegeven door of aan Risk Minimizer, en vallen onder de wetgeving aangaande vormgeving, auteursrecht, octrooien en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en wetgeving tegen oneerlijke mededinging.

De Gebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de Applicatie en de Content. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis, behoudens voor zover hierna anders bepaald.

Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Risk Minimizer mag geen enkel onderdeel van de Applicatie en Content op enige wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, doorgegeven of verspreid (inclusief ‘spiegeling’) naar een andere computer, server, website of ander medium voor publicatie of verspreiding of voor commerciële doeleinden.

In de mate dat bepaalde functionaliteiten in de Applicatie de Gebruiker toelaten om ‘Construction Safety Control’ rapporten en/of formats te genereren en deze vanuit de Applicatie per e-mail door te sturen naar derden (hierna: “Uitvoerbare Content” genoemd), verleent Risk Minimizer de Gebruiker hierbij een beperkt gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze Uitvoerbare Content, krachtens hetwelk de Gebruiker de Uitvoerbare Content kan doorsturen naar en beschikbaar stellen aan, derden, zonder evenwel de Uitvoerbare Content als dusdanig (als zelfstandig product of dienst) te mogen commercialiseren. Het is de Gebruiker daarbij niet toegestaan de merknamen, logo’s en andere auteursrechtelijke vermeldingen van Risk Minimizer op enige wijze te wijzigen of te verwijderen.


ARTIKEL 8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die Risk Minimizer ontvangt van de Gebruiker of verzamelt omtrent de Gebruiker en/of de Toegangsgerechtigde, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid.


ARTIKEL 9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze AGV vervangen alle andere vorige overeenkomsten, mededelingen of verklaringen tussen de Risk Minimizer en de Gebruiker, zij het mondeling dan wel schriftelijk. Risk Minimizer is niet verantwoordelijk voor verklaringen, overeenkomsten, weergaven, garanties of convenanten, mondeling of schriftelijk, met inbegrip van, zonder beperking, enige verklaringen van derde partijen met betrekking tot of in verband met de Applicatie en de Diensten, tenzij dergelijke verklaringen, overeenkomsten, weergaven, garanties of convenanten uitdrukkelijk in deze AGV zijn opgenomen of daarin vervat zitten.


ARTIKEL 10. CONTRACTUEEL EVENWICHT

Partijen erkennen dat sommige bepalingen van deze Overeenkomst voordelig zijn voor Risk Minimizer. Meer bepaald erkennen de Partijen dat de uitsluitingen en beperkingen op de aansprakelijkheid van Risk Minimizer (zoals voorzien in artikel 5 hierboven) in het voordeel van Risk Minimizer zijn opgesteld. De Gebruiker werd hier uitdrukkelijk op gewezen bij de aanvaarding van de onderhavige AGV. De Gebruiker heeft deze voorwaarden met kennis van zaken aanvaard in ruil voor de commerciële en juridische aspecten van de Applicatie die hem tot voordeel strekken, waaronder het gebruiksgemak van deze Applicatie maar ook de zeer concurrentiële prijs die door de Gebruiker verschuldigd is aan Risk Minimizer voor het gebruik van de Applicatie. In het licht hiervan aanvaardt de Gebruiker hierbij uitdrukkelijk het contractuele evenwicht dat in onderhavige AGV tussen beide partijen bereikt wordt.


ARTIKEL 11. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN

Indien een verbintenis in deze AGV onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de AGV, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. In zulk geval zullen alle Risk Minimizer en de Gebruiker te goeder trouw onderhandelen omtrent de aanpassing van de bepalingen van deze AGV teneinde hetzelfde economische evenwicht tussen de rechten en plichten van de Risk Minimizer en de Gebruiker te vrijwaren als in het geval dat de nietige bepaling geldig was geweest.


ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen Risk Minimizer en de Gebruiker. Elk geschil dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen Risk Minimizer en de Gebruiker valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Risk Minimizer.